Facebook wedstrijd

Reglement:

 

Artikel 1: Organisatie

Lauraqua, met maatschappelijke zetel in Jan Breydelstraat 4, 1800 Peutie, België, BTW BE0694.615.713, hierna genoemd ‘organisator’, organiseert een wedstrijd welke een aanvang neemt op 18 Juli 2018 om 12u en welke eindigt op 22 Juli 2018 om 20u.

 

Artikel 2: Algemeen

De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement, evenals alle beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren. Over de wedstrijd wordt, behoudens de deelname en de bekendmaking van de winnaars, geen enkele communicatie gevoerd, noch per brief, noch per telefoon. De organisatoren behouden zich het recht de wedstrijd, het reglement en/of het verloop ervan te onderbreken, te wijzigen of te annuleren. In betreffend geval kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden. De organisator kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te brengen van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. De organisator zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992).

 

Artikel 3: Deelname

Deelname aan de tekenwedstrijd staat open voor ieder natuurlijk persoon met vaste woonplaats in België en Nederland. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers volgende stappen ondernemen:

 

1. Maak een mooie tekening of knutselwerk van jezelf als zeemeermin

 

2. Post deze tekening onder de win actie foto op onze facebook pagina

 

3. Verzamel het meeste aantal stemmen op uw tekening

 

Elke deelnemer mag max. 1 tekening inzenden voor de tekenwedstrijd. Op het einde van de wedstrijd is het de foto met de meeste stemmen die wint. De stemmen worden dus per tekening geteld. Elke deelnemer (natuurlijk persoon) mag slechts één stem uitbrengen per foto. De deelnemer moet ook in bezit zijn van zwemdiploma A/B. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Artikel 4: Prijs

 

Er is 1 hoofdprijs voorzien voor deze wedstrijd:

1e prijs: 2-delige kuaki zeemeerminnen set

De winnaar mag een zeemeerminnenstaart van het merk Kuaki naar keuze kiezen dewelke op dat moment in voorraad is.

De winnaars worden persoonlijk verwittigd. De prijs is niet inruilbaar tegen zijn waarde in geld of andere voordelen in natura. De prijs kan noch omgeruild worden, noch omgezet worden in speciën.

 

Artikel 5: Bepaling van de winnaar

 

Er is 1 winnaar. De personen met het meeste stemmen op zijn/haar foto is de winnaar.

In geval van ex-aequo wordt de deelnemer die als eerste, voor het einde van de wedstrijd op 22/07/2016 om 20:00u – op basis van datum en tijd van inzending – het meeste aantal stemmen verzamelde, als winnaar gekozen.

 

De winnaar wordt op 22 juli 2018 op onze facebook pagina bekend gemaakt.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid Lauraqua

 

Lauraqua kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van deelname aan de wedstrijd, eenonderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van https://www.facebook.com/lauraquamermaids de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

 

Lauraqua kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten zijn wil. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen. De organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

Lauraqua Mermaids zwemmen altijd onder toezicht. Noch de fabricant, leverancier en Lauraqua Mermaids aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, onstaan door het gebruik van de zeemeerminnenstaart.

Lees zeker onze safety first pagina.

Artikel 7: Geschillen

 

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Elk vermoeden van fraude of elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend.

 Geschillen aangaande de wedstrijd zullen op definitieve en bindende wijze beslecht worden door de Lauraqua, zonder mogelijkheid tot verhaal, beroep of herziening.

 

Artikel 8: Bescherming van de privacy

Elke deelnemer van de wedstrijd geeft Lauraqua de toelating tot gebruik van zijn gegevens en/of tekeningen  voor promotionele doeleinden.  Lauraqua zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992) Lauraqua respecteert uw privacy. Uw gegevens worden gebruikt om contact op te nemen met u als u de winnaar bent. De winnaar zal via Facebook gecontacteerd worden voor de opname van zijn prijs.

 

Facebook ondersteunt deze wedstrijd op geen enkele manier en kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele problemen.

Deelnemers verschaffen informatie aan Lauraqua en niet aan Facebook.

 

Opgemaakt te Vilvoorde, 18 juli 2018